طراحی قطعات تزریق پلاستیک

طراحی قطعات تزریق پلاستیک

طراحی قطعات تزریق پلاستیک

در حال حاضر برای ساختن شی ءها شیوه های متعددی برای ایجاد تولید وجود دارددر صورتی‌که این محصول ها از پلاستیک تشکیل‌شده باشند، رویکرد های زیادی وجود دارد، که ما بتوانیم آنان را ساخت و ساز کنیم. یکی این شیوه ها، تزریق پلاستیک میباشد که مستلزم پباده سازی قالب تزریق پلاستیک است. با این درحال حاضر، قالبگیری تزریقی معمولی وجود نداردمشغول شدن در چنین فرآیندی، نیاز به دانشی عظیم درباره‌ی دستگاه ها و فرایند آن داراستدرین نوشته ی علمی، ما بعضا از جنبه هایی را که در پباده سازی قطعات پلاستیکی برای قالب تزریق پلاستیک در لحاظ می‌گیریم، به شما نشان می‌دهیم تا بتوانیم بازه زمانی و پول مشتریانمان را در بلند بازه زمانی صرفه جویی کنیم.

فهرست مطالب

قالبگیری تزریقی چه است؟
چه نکاتی را بایستی در هنگام پباده سازی قالب گیری تزریق پلاستیک در حیث بگیریم؟
حاشیه های شعاعی
برش های زیرین (undercut)
توپر در مقابل توخالی
نماد های فرو رفتگی (حفره)
تیرک های حافظ / مفصل ها
اتصال قطعات به یکدیگر
خطوط جدایش
محل پین ( گیره) های پران
وضعیت روزنه ها و جریان مواد
ماده و ضخامت
ضخامت پیشنهادی برای دیواره بر طبق نوع مواد :
سود گیری:
قالبگیری تزریقی چه است؟

قالبگیری تزریقی روشی میباشد که در آن پلاستیک ذوب گردیده به داخل قالب فلزی تزریق پلاستیک می گردد. این قالب از دو نصیب تشکیل‌شده میباشد، سمت” A”  و”B” نصفه ها از هم غیر وابسته می‌شوند و به قطعه ی پلاستیکی اذن میدهند تا بعداز صورت دریافت کردن از قالب بیرون گردد و قطعات پلاستیکی تولید شوند.

پیاده سازی قطعات پلاستیکی

چه نکاتی را بایستی  در هنگام پباده سازی قالب گیری تزریق پلاستیک در لحاظ بگیریم؟

زاویه پیش طرح زوایای خروج از قالب (Draft Angle )  به پلاستیک نشان میدهند تا از قالب بیرون گرددسوای زوایای پیشنهادی، این نصیب به جهت اصطکاک در هنگام بیرون شدن از قالب، مقاومت قابل توجهی نشان می‌دهد. زوایای پیشنهادی بایستی هم در باطن و هم در بیرون قطعه وجود داشته باشند.

کناره های شعاعی

داشتن کناره ها و کناره های شعاعی (در درون و بیرون)  قطعه یک امتیاز ویژه میباشد. این خصوصیت منجر بیرون شدن شل تر قطعه هنگام تزریق پلاستیک – در اتصال با طرفهای پیش طرح- و ریلکس تر روان شدن ماده می‌شود. مهمتر از تمامی،  سبب می‌شود که شکاف ها از روش تمرکز شدت تنش در قطعه ساخت و ساز نشوند.

مثالی از کناره های شعاعی در پباده سازی یک بخش پلاستیکی

به خاطر داشته باشید که کناره های شعاعی بایستی به عبارتی ضخامت دیواره را محافظت نمایند، به‌این مفهوم که چنانچه ضخامت درونی r = ½  پس ضخامت بیرونی می بایست R = 3 * ½  باشد.

برش های زیرین (undercut)

برش های زیرین (undercut)  مواقعی می باشند که با حذف هر دو نیم قالب مواجه می‌شوند. این برش ها می‌توانند در جای‌جای از پباده سازی ظواهر شوند.این ها به اندازه عدم گزینش زاویه صحیح ، در پباده سازی غیرقابل قبول اند. با این هم اکنون، برخی از برش های زیرین (undercut)  ضروری و یا این که دوری ناپذیر می باشنددرین مورد ها، برش های زیرین (undercut)  ضروری به صورت کشویی (لغزشی) و یا این که با تکان قطعه در قالب تولید میشوند.به خیال داشته باشید که ساخت و ساز کردن برش های زیرین (undercut)  هنگام ایجاد قالب تزریق پلاستیک بسیار پرهزینه میباشد و می بایست به معیار دست‌کم باشد.

توپر در مقابل توخالی

همان گونه که پلاستیک در قالب خنک می‌شود، منقبض می‌شود ؛ که‌این یک خصوصیت مشترک برای اکثر مواد میباشدساخت‌و‌ساز یک جزء تو خالی (متخلخل) در مقابل قطعه ی توپر یاری می نماید تا مقدار انقباض یا این که پیچ و تابی که در طی پروسه خنک شدن حادثه می افتد کاهش یابد. این عمل هم چنین به کاهش هزینه مواد مایحتاج برای به کار گیری در آن قطعه امداد می نمایدطریق های زیادی برای پباده سازی قطعه ی تو خالی (متخلخل) وجود دارد.

نماد های فرو رفتگی (حفره)

در تزریق پلاستیک علائم فرو رفتگی همانگونه که به لحاظ می رسند، به طور یک نقطه یا این که بخشی از یک سطح پلاستیکی ظواهر می‌شوند / و یا این که حس می‌شود باطن قطعه فرو رفته اند.

این علائم به وسیله تنی چند از مورد ها تحت ساخت‌و‌ساز می‌شوند:

• ضخامت دیواره ناهماهنگ (ممکن میباشد سبب ساز به حفره) خواهد شد؛

• شعاع نامناسب در کناره ها؛

• ضخامت تیرک های محافظ ( در پی گزینه دعوا قرار خواهد گرفت)؛

• کناره های تیز؛

• قطعات بیرون نشده از متخلخل

پباده سازی قطعه بخشها نامناسب پباده سازی گردیده در معرض فرو رفتگی و ساخت حفره را نشان میدهد
تیرک های حافظ / مفصل ها

تیرک های محافظ و مفصل ها برای حمایت بیشتر از دیواره های فرآورده به کار گیری میشوندآن‌ها عمدتا در دو وضعیت آیتم به کارگیری قرار می‌گیرند:

(1) جایی که قطعه دارنده دیوارهایی میباشد که با زاویه 90 سکو با هم واکنش می‌نمایند

(2) جایی که یک بخش ممکن میباشد بیش تر از حد طولانی یا این که عظیم باشد و ضخامت دیواره ی آن قسمت سست و بی دوام یا این که ضعیف باشد. تیرک های حافظ متمایل به انجام شایسته ترین تلاش در قسمت های لازم می باشند، مانند به جنبش در داخل شدن در زمان یک قطعه ی بلند.

هنگام پباده سازی تیرک های حفظ کننده ، اصلی میباشد که زاویه پیش بینی گردیده و ضخامت شالوده را بیشتراز 2/3 ضخامت دیواره متصل به آن در حیث نگیرید.

طراحی قطعات تزریق پلاستیک

تزریق پلاستیک

اتصال قطعات به یکدیگر

تولیدها به صورت کلی متشکل از دو یا این که یکسری بخش متصل با هم می باشند. این قطعات را می قدرت با برجستگی های اساس، قلاب ها، چفت ها ،پیچ ها و غیره به یکدیگر متصل کرد. یک شیوه معمول برای یکی از کردن دو نصیب، به کارگیری از پیچ ها از روش  برجستگی های شالوده میباشد. داشتن کناره ها / شیارهایی که در آن قطعات با یکدیگر واکنش نمایند و مخلوط شوند یکی‌از منش های رایج در ادغام قطعات میباشد. هنگام طرح ریزی در باب چگونگی اتصال قطعات، نکات گذشته در طی این ارائه، از قبیل زوایای پیش ساخته، قطعات متخلخل گردیده، تیرک های محافظ و… را در حیث بگیرید.

خطوط جدایش ، خطوطی می باشند که در آن دو بخش از قالب بر هم مطابقت و همخوانی می گردند. این خطوط منجر به وجود داخل شدن یک خط فیزیکی بر روی قطعه میگردند که هم قابل روءیت میباشد و هم قابل لمس.با این وجود این خطوط می‌توانند در شکل قرارگرفتن بر حاشیه های قطعه، نهفته شوند و یا این که به دستکم برسند. هنگام پباده سازی یک قطعه تزریق پلاستیک، مدام خطوط جدایش آن را در لحاظ داشته باشید.

طراحی قطعات تزریق پلاستیک

وضعیت روزنه گهگاه بوسیله ی مورد ها ذیل معین می‌شود:

جایی که کمتر شایان توجه باشد
جایی که با دیگر قسمت های قطعه تداخل نداشته باشد
چگونگی جریان یافتن ماده ی پلاستیکی در قطعه
یا این که ترکیبی از تمامی این موردها.
محل روزنه در‌این تصویر در جایی که از بخش پلاستیکی غیر وابسته گردیده نشان داده شده‌است
ماده و ضخامت

یک ماده بایستی بسته به (1) طریق فعالیت مال، (2) محیطی که در آن جای‌دارد و (3) حق تقدم طراح، گزینش خواهد شد. این مواد مشخص و معلوم میکنند قطعه چه‌گونه شم خواهد شد، به چه شکل به حیث رسد و چه طور فعالیت نمایدبرخی از آن ها انعطاف پذیر می‌باشند، بعضی مشقت بار، بعضی کار کشته ، و بعضا آسیب پذیر. نوع مواد گزینش گردیده اکثر زمان ها تاثیر قابل توجهی در پباده سازی قطعه دارااست. ممکن میباشد ما یحتاج باشد برخی از تیرک های محافظ برداشته یا این که اضافه شوند، و دیواره ها ممکن میباشد نیاز به کلفت خیس شدن یا این که نازک خیس شدن داشته باشند ،و غیره.

ضخامت پیشنهادی برای دیواره مبتنی بر نوع مواد :
فیض گیری:

مجموع مفاهیم ارائه گردیده در اسلایدهای پیشین، صرفا بعضا از طریق های درست مهندسی میباشد که می بایست در هنگام پباده سازی قطعاتی که توسط قالب گیری تزریق پلاستیک ساخت میگردند، در حیث بگیرید.

این راه ها همینطور تحت عنوان DFM شناخته گردیده اند (پباده سازی برای قابلیت و امکان ایجاد) و می بایست تحت عنوان یک آنالیز لیست به صورت مداوم در سراسر فرآیندطراحی و پباده سازی دوباره تولید ها استعمال شود.

به خاطر داشته باشید که اعتنا به این راه ها صرفه جویی در مخارج ساخت و مدت را در دراز بازه زمانی برای مشتریان تضمین می نماید.

روند ایجاد و ساخت و ساز قطعات پلاستیکی

طراحی قطعات تزریق پلاستیک

همانگونه که گفته ساخت قطعات پلاستیکی مستلزم آشنایی ظریف از مواد پلاستیکی میباشد و اینکه برای ایجاد قطعه از چه نوع ماده پلاستیکی استعمال شود ، چه مقدار گرما به لاستیک داده خواهد شد و این پلاستیک چه مقدار استحکام را دارا است .

برای اینکه یک قطعه پلاستیکی را بتوان ساخت و ساز کرد می بایست در بالا معلوم گردد که‌این قطعه چه کاربردی دارااست و در کجا از آن به کار گیری میگردد. آیا قرار میباشد یک کاسه پلاستیکی ساخت و ساز گردد که بتواند در مایکروفر استعمال شود یا این که یک بطری آب معدنی می بایست ایجاد گردد و یا این که یک بطری حافظ مواد شیمیایی قرار میباشد ایجاد گردد.

پس از اینکه معین شد قطعه ساخت و ساز گردیده به کاربردی دارااست می قدرت مال و نوع مواد پلاستیکی را مشخص و معلوم کرد .

ساخت و ساز قطعات پلاستیکی

طراحی قطعات تزریق پلاستیک

با داشتن چنینی اطلاعاتی مخارج ساخت‌و‌ساز و قالب گیری و پباده سازی جنس به شدت کاهش مییابد . همان طور که گفته شد پباده سازی مهندسی تأثیر بسیار بالایی بر روی پباده سازی و ایجاد قالب پلاستیکی ، مقطع سرد گردیده قطعه پلاستیکی و مورد ها این چنینی داراست .

پلاستیک و مواد نخستین ساخت و ساز پلاستیک ارزان بها نیستند و به جهت اینکه می شود به شکل یک دست و انبوه قطعات پلاستیکی را ایجاد کرد نسبت به قطعات فلزی خواستار و کاربرد های بالایی دارا‌هستند . به همین برهان مراحل ساخت و ساز قطعات پلاستیکی از اهمیت بالایی برخوردار‌است .

برگه ارزش ساخت قالب پلاستیک و تزریق پلاستیک را میتوانید برای داده ها بیشتر مشاهده کنید.

طراحی قطعات تزریق پلاستیک

قدرت ذکر کرد یکی مهم ترین و مرسوم ترین شیوه های ساخت‌و‌ساز قطعات پلاستیکی به کارگیری از ماشین های تزریق میباشد . با به کار گیری از این ماشین ها می اقتدار از قالب تزریق پلاستیک بهره بردروند و شیوه فعالیت این ماشین ها بدین شکل میباشد :

در بالا قالب تزریق پلاستیک ساخته و بر روی ماشین تزریق نصب می‌شود.
بعد از آن مواد پلاستیکی ناپخته وارد دستگاه گردیده و پس از گرم شدن و ذوب شدن از روش یک سیلندر به سمت قالب تزریق هدایت می‌شوند.
بعد از آن این مواد به درون قالب با فشار بسیار بالا تزریق می‌گردد و قطعه پلاستیکی تولید می گردد.
پس از ساخت‌و‌ساز قطعات پلاستیکی با این طرز می بایست آنها‌را خنک کرده و از قالب بیرون کنیم.

پیاده سازی قطعات پلاستیکی و خصوصیت های آنان

مراحل ساخت و ساز قطعات پلاستیکی با استعمال از ماشین تزریق بسیار سریع و نادر هزینه می‌باشد. از ماشین های تزریق برای ایجاد قطعات پلاستیکی آیتم استعمال در همه صنعت های از خودرو سازی تا لوازم بازی سازی به کار گیری میگردد .

از سایر قالب هایی که می اقتدار از آن ها برای ساخت‌و‌ساز قطعه پلاستیکی بهره مند شد قالب بادی می‌باشدحدوداً همه بطری ها و قوطی های پلاستیکی با به کارگیری از قالب بایستی ساخت و ساز میشوند.

پروسه ایجاد قطعات پلاستیکی با استعمال از قالب های تزریق و قالب های بادی

مرحله بستن قالبدر این مرحله می بایست قالب درست شده برای ساخت و ساز قطعه را بر روی ماشین تزریق یا این که دستگاه ساخت‌و‌ساز بادی نصب کرد . این قالب تا قبل از اینً و مبتنی بر طرح پیشنهاد دهنده ساخته می‌گردد .

مرحله تزریق و یا این که ارسال باد گرم: درین مرحله مواد پلاستیکی مذاب به درون قالب تزریق میگردد و یا این که با به کار گیری از باد گرم در باطن قالب شکی می‌گیرد .

مرحله خنک کاری: در‌این مرحله قطعه تشکیل شده وارد روند خنک کاری می گردنددرین مرحله ممکن میباشد قطعه نسبت به بازه ساخت‌و‌ساز به دلیلی انقباض یه خرده کوچکتر از مثال نخستین گردد . در مجموع مرحله خنک سازی قطعه از باطن قالب ابدا بیرون نمی‌شود .

تولید قطعات پلاستیکی و خصوصیت های آن ها

طراحی قطعات تزریق پلاستیک

اهمیت ساخت‌و‌ساز قطعات پلاستیکی

ساخت و ساز قطعات پلاستیکی امروزه به جهت گسترشی که پیدا کرده اند بسیار با اهمیت می‌باشدهمان طور که گفته شد نسبتاًً در کل صنعت های از قطعات پلاستیکی استعمال می گردد. این قطعات به عارضه ها متعددی بسیار دارای منفعت و مقرون به صرفه هستند..

از مهم ترین عوارض ساخت و ساز قطعات پلاستیکی می شود به موردها پایین اشاره نمود :
قطعات پلاستیکی در طی کوتاه تری ساخته میشوند.
از دوام و مقاومت بالایی برخوردار میباشند
نیاز به مواد نخستین معمولی تر و کمتری دارا هستند
سرعت ایجاد قطعات پلاستیکی با به کارگیری از قالب تزریق بسیار بالا میباشد
گستره وسیعی از قطعات پلاستیک را می شود به روز تزریق ساخت و ساز کرد
هزینه ساخت بسیار کمتری دارا‌هستند
برای مصرف کننده قطعات پلاستیکی بسیار ارزان تر از قطعات فلزی هستند
قابلیت و امکان بازیافت و تبدیل گردیده به یک قطعه پلاستیکی دیگر را دارا هستند
دارنده کمترین مقدار ضایعات و فساد ها در هنگام ساخت می‌باشند.
نیروی فعالیت اول برای ساخت و ساز قطعات پلاستیکی بسیار معدود میباشد و ماشین های تزریق فقط به یک اپراتور نیاز دارا‌هستند.

طراحی قطعات تزریق پلاستیک

 

برای دیدن نمونه کارها کلیک نمایید.